Home >The Leadership of School of Law

The Leadership of School of Law

Dean: Liao Yong’an

Secretary of the Party committee: Huang Dehua

Vice Dean:Xiao Dongmei, Xiao Weizhi, Ou Aiming, Wu Yong, Wang Rui

Vice Secretary of the Party committee: Chen Shuangxi

Assistant Dean: Liu Youhua